HOLEŠOV

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT

Nájemní smlouva - pronájem obytného automobilu Carado A464

SMLOUVA O NÁJMU VOZIDLA - NÁJEMNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2210 a následujících § 2316 a následujících občanského zákoníku

Pronajimatel:CS Empirie, s.r.o.

se sídlem U Letiště 1150, 769 01 Holešov,

IČO: 25575988

DIČ: CZ25575988

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 34959

č.účtu:27-1495450277/0100

č.tel. 731 48 57 16, 731 48 56 91, 604 70 20 54

Nájemce: Příjmení a jméno / řidič: ….............................................

Adresa: ….......................................................................

Rodné číslo:............................OP/ nebo PAS …..................................

Číslo ŘP …............................ Telefon …........................

Druhý řidič ….......................................................................................


I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Pronajimatel je vlastníkem obytného automobilu (dále jen OA), jehož bližší údaje jsou uvedeny v předávacím protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Pronajimatel se touto smlouvou zavazuje přenechat nájemci níže uvedený obytný automobil, aby jej samostatně užíval, provozoval a řídil na vlastní odpovědnost, náklady a nebezpečí za podmínek v této smlouvě uvedených. Nájemce se za to zavazuje zaplatit pronajimateli nájemné.

Typ: FIAT DUCATO, CARADO A464

RZ: 5Z5 6955

Výrobní číslo (WIN): ZFA25000002628240

Stav tachometru: …..........................................

Doplňky: viz. Předávací protokol vybavení,Předávací fotodokumentace, Seznámení s obsluhou a kontrolou funkčnosti, nedílnou součástí Nájemní smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky.

3. Pronajimatel předal nájemci malý technický průkaz,zelenou kartu od obytného automobilu.

4. Nájemce podpisem nájemní smlouvy prohlašuje, že si před převzetím obytného automobilu jej důkladně prohlédl , shledal jej bez závadným, čistým a v provozuschopném stavu. Současně podpisem smlouvy potvrzuje, že mu byl pronajimatelem předveden, dále byl pronajimatelem poučen o pravidlech a zacházení s OA a že obytný automobil převzal.

II. TRVÁNÍ NÁJMU

1. Pronájem obytného automobilu se uzavírá na dobu určitou, a to

od …................2015 v …........... hod

do …................2015 v …........... hod. tj. celkem ….... placených dnů.

2. Nájemce je povinen vrátit OA v sídle pronájmu (pokud nebylo stanoveno jinak), v termínu stanoveném ve smlouvě a ve stavu v jakém jej převzal, včetně jeho příslušenství. Pokud není ve smlouvě uveden čas vrácení, je nájemce povinen vrátit obytný automobil v poslední den v době od 8.00 hod. do 17.00 hod.

3. Po uplynutí sjednané doby lze pronájem prodloužit výhradně na základě dohody účastníků. Pouhým nevrácením (pokračování v užívání) a případně též placením nájemného k prodloužení pronájmu nedochází.

4. Vrácení vozu je dohodnuto na …............2015 v …..........hod.

III. NÁJEMNÉ

1. Nájemce se zavazuje zaplatit pronajimateli nájemné, jehož denní výše činí: …....................... Kč

Celková výše pronájmu (počet dní x denní výše nájmu) činí: ….................................................. Kč

Servisní poplatek: …...................................................................................................................... Kč

Další poplatky (jsou li uvedeny): .................................................................................................. Kč

Sleva: …......................................................................................................................................... Kč

Celková cena: …........................................................................................................................... Kč

Vratná kauce: ............................................................................................................................... Kč

2. Nájemné a vratná kauce je v plné výši splatná nejpozději v den nabytí účinnosti této smlouvy, při podpisu spolu s předávacím protokolem.

3. Pokud by došlo k předčasnému ukončení nájmu z důvodu na straně nájemce, nemá to vliv na původně sjednanou výši nájemného a pronajimatel je povinen nájemné zaplatit až do konce původně sjednané doby, resp. Pronajimatel není povinen již přijaté nájemné vracet.

4. Pokud by v důsledku dohody došlo k prodloužení sjednané doby pronájmu, je rozdíl nájemného dlepočtu skutečně ukončených dnů splatných nejpozději ke dni ukončení smlouvy a bude odečtena z vratné kauce.

IV. VLASTNICKÉ VZTAHY

1. Dnem účinnosti této smlouvy přechází na nájemce užívací právo k obytnému automobilu na dobu určitou dle čl. II. TRVÁNÍ NÁJMU a veškeré vybavení a příslušenství. Podrobný seznam tohoto vybavení včetně množství je obsažen v předávacím protokolu.

2. Podmínkou přechodu uživatelského práva na dobu určitou dle čl. II. TRVÁNÍ NÁJMU je zaplacení nájemného pronajimateli a kauce.


V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Nájemce pečuje o to, aby na obytném voze nevznikla škoda, dodržuje instrukce pronajimatele a výrobce o používání a provozu vestavěných spotřebičů a zařízeni (instrukce jsou v tištěné podobě v každém voze).

2. Nájemce není oprávněn přenechat obytný automobil, který je předmětem této smlouvy, do pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost. Porušení teto povinnosti zakládá právo pronajimatele s okamžitou účinnosti od smlouvy odstoupit a požadovat dvojnásobnou částku nájemného dle čl. III. NÁJEMNÉ za celou dobu nájmu dle čl. II.TRVÁNÍ NÁJMU, která bude odečtena z vratné kauce. Pokud nebyla vratná kauce složena, zavazuje se nájemce částku uhradit.

3. Obytné automobily se předávají dle dohody a vracejí dle čl. II.TRVÁNÍ NÁJMU

4. Nájemce neprovádí bez souhlasu pronajimatele žádné změny nebo úpravy předmětu pronájmu ani zapůjčeného příslušenství.

5. V obytném automobilu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.

6. Je zakázáno používáni chemického WC s běžným toaletním papírem nebo bez chemie.

7. Bude-li obytný automobil nebo zapůjčené příslušenství při vráceni poškozeno a nájemce jej na místě neuvede do původního stavu, pronajimatel účtuje úhradu v plné výši, která bude odečtena z vratné kauce (v tomto případě si vyhrazuje pronajimatel pozdržet vyplacení vratné kauce až do doby uvedení věci do původního stavu). Pokud nebyla vratná kauce složena, zavazuje se nájemce vzniklé náklady uhradit.

8. Nájemce oznámí neprodleně vzniklou škodu, havárii či nehodu vzniklou během pronájmu a zajistí doloženi příslušných dokladů (hlášeni policie, vyplnění protokolu pro pojišťovnu). Pořídí fotodokumentaci.

9. Havarijní pojištěni je sjednáno se spoluúčastí 5% (min. 5.000,-- Kč), která bude v případě pojistné události odečtena z vratné kauce. Pokud bude výše spoluúčasti pojistné události vyšší než zaplacená vratná kauce, zavazuje se nájemce vzniklé náklady uhradit. Pokud nebyla vratná kauce složena, zavazuje se nájemce vzniklé náklady uhradit v plné výši. Spoluúčast bude odečtena z vratné kauce i v případě pojistné události vzniklé poškozením předmětu nájmu cizím zaviněním či krádeží způsobené cizím vniknutím.

10. Nájemce oznámí bez odkladu závady a poškozeni způsobené běžným opotřebením. V případě škody bránící dalšímu pronájmu vozu, oznámí nájemce pronajimateli ještě před návratem (tel., email, SMS).

11. Nájemce nese odpovědnost za škody a vynaložené náklady, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.

12. Nájemce je povinen obytný automobil zabezpečit proti krádeži (používat zámků k zamčení dveří a klapek a dveří nástavby i kabiny) a v případě poruchy jej nezanechat bez hlídání.

13. Nájemce dokládá, že již završil věk 21 let a je vlastníkem řidičského oprávnění déle jak 2 roky.

14. Obytný automobil smí řídit pouze nájemce, případně druhá pronajimatelem ověřená osoba uvedená v záhlaví smlouvy.

15. Zapnuti elektrického ohřívače vody Truma je dovoleno až po naplnění systému vodou.

16. Obytný automobil je předáván s plnou nádrží PHM (motorová nafta). Zákaz tankování BIO nafty. Nájemce je povinen vůz vrátit doplněný PHM ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Ostatní náplně (plyn, voda, atd.) nájemce nedoplňuje.

17. Během jízdy je zakázáno se v obytném automobilu pohybovat. Všichni cestující jsou povinni být za jízdy připoutáni bezpečnostními pásy.

18. Nájemce je povinen OA vrátit uklizený a vyčištěný, vylít WC (nádrž WC vypláchnout čistou vodou). V opačném případě pronajimatel účtuje částku 1.500,- Kč, při znečištěni olejem, barvou atd. 5.000,- Kč, která bude odečtena z vratné kauce. Pokud nebyla vratná kauce složena, zavazuje se nájemcetuto částku uhradit.

19. Pronajimatel je povinen přenechat předmět pronájmu (OA) v řádném technickém stavu, vybavený příslušenstvím, které odpovídá předpisům o provozu silničních vozidel, platnými doklady a volitelným příslušenstvím, dle předávacího protokolu.

20. V případě nutnosti provedení opravy obytného automobilu na cestě, je nájemce povinen poskytnout pronajimateli informace k zajištění kvalitní opravy, spolupracovat na rychlém vyřešení vzniklé situace nebo poskytnout osobní pomoc k převozu na servis.

21. Při ztrátě dokladů od obytného automobilu bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 4.000,- Kč. V případě ztráty klíčů od vozu bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 10.000,- Kč.

22. Při překročení sjednané doby pro vrácení předmětu nájmu bez předchozí dohody s pronajimatelem, je nájemce povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému dle čl. III. NÁJEMNÉ (nejde však o nájemné, nýbrž o náhradu škody) též smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč při překročeni sjednané doby do 24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením OA 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč.

23. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z této smlouvy ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

24. Na základě své svobodné vůle svým podpisem nájemce i pronajímatel potvrzuje, že s obsahem a podmínkami této smlouvy souhlasí.


VI. ZAVĚREČNA USTANOVENÍ

1. Smluvní strany jsou poviny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (nájemce nebo pronajímatel) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (nájemce nebo pronajímatele) a adresát (nájemce nebo pronajímatel) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (nájemce nebo pronajímatel) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.

2. Nájemce současně prohlašuje, že je plně způsobilý ke všem právním úkonům, že je oprávněn nebo zmocněn uzavřít tuto nájemní smlouvu za nájemce, pokud jedná jménem třetí osoby. Dále prohlašuje, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a zmocňuje tímto pronajímatele, k ověření těchto údajů a provedení dalších zjištění, která bude pronajímatel považovat za nezbytné.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Poznámka:

V Holešově dne ..............................2015

Předal: Převzal:

Podpis pronajímatel:.......................................... Podpis nájemce: ..................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Předmět nájmu vrácen dne .....................2015

U předmětu nájmu byly - nebyly shledány závady

Stav tachometru:.............................................

Převzal: Předal:

Podpis pronajímatel:.......................................... Podpis nájemce: ..................................................


 

SMLOUVA O NÁJMU VOZIDLA - NÁJEMNÍ SMLOUVA KE STAŽENÍ

end faq